องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 8

ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง