องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือสั่งการ ป.ป.ช.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง