องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าตะแบง-ถนนมิตรภาพ บ

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง