องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๑ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๓เอกสารที่เกี่ยวข้อง