องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต (แบบงานทับผิวจราจร overlay asphaltic concrete) ปุทับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายสระหนองแวง เชื่อมถนนทางหลวงชนบทโนนตาเถร - โนนแดง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง