องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

รายงานการเงิน-การคลัง

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง