องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

รายงานผลการดำเนินงาน

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง