องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18   ต่อไป 


เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนน บ้านนาดี หมู่ที่ 10
ซ่อมแซมถนนพร้อมก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    


ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตะแบง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตะแบง สังกัด อบต.ดอนยาวใหญ ภาคเรียนที่ 2/2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

ราคากลางจ้างเหมาประกอบอากหารกลางวัน ศพด.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาว สังกัด อบต.ดอนยาวใหญ่ ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง