องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 8
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่8
ยกเลิกประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกค์ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10
ยกเลิกประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกค์ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
เปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือสั่งการ ป.ป.ช

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือสั่งการ ป.ป.ช.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี – บ้านโนนไพรวัลย์ บ้านนาดี หมู่ท
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าตะแบง-ถนนมิตรภาพ บ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง