องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

รายงานการเงิน-การคลัง
  | 1   


งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานทางการเงิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

งบแสดงฐานะการเงิน (ปรับปรุง)
ปรับปรุงบัญชีตามสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
(ปรับปรุงบัญชี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง