องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ภาพกิจกรรม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในเขตตำบลดอนยาวใหญ่