องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ภาพกิจกรรม
ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ2565