องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำความสะอาดแหล่งน้ำ คูคลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่าง ๆ